В   1921  -  1939   гг.   вопросы   
PDF просмотр
НазваниеВ   1921  -  1939   гг.   вопросы   
страница3/173
Дата конвертации03.10.2012
Размер2.54 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   173

праваслаўя  з  беларускім  народам  павінен  быў  служыць  штомесячны  
праваслаўнай  маралі,  збліжэння  духавенства  і  Царквы  з  народам  праз  яе 
дадатак  «Царкоўныя  казанні»,  які  выходзіў  па  ініцыятыве  і  са  згоды 
беларусізацыю і пашырэнне рэлігійна-нацыянальнай свядомасці.  
мітрапаліта  Дзіянісія  з  чэрвеня  1925  г.  У  ім  змяшчаліся  тэксты  
Такім  чынам,  беларускія  дзеячы,  якія  апынуліся  ў  польскай 
беларуск амоўных пропаведзяў [4, с. 550].  
дзяржаве  пасля  Першай  сусветнай  вайны,  спрабавалі  скарыстаць  
Ідэю  абмежаванай  беларусізацыі  вылучалі  і  дзеячы,  аб’яднаныя  
магчымасці  ўплыву  Прав аслаўнай  Царквы  на  грамадств а  для  справы 
вакол  сенатара  В.  Багдановіча.  Яны  выступілі  супраць  абвяшчэння  
абуджэння  беларускай  нацыянальнай  свядомасці  сярод  пераважна 
аўтак ефаліі  Праваслаўнай  Царквы  ў  Польшчы  і  звярнуліся  да  ўлад  за 
сельскага  беларускага  насельніцтва  і  супрацьстаяння  гвалтоўнай 
рэгістрацыяй  абшчыны  так  званай  «Старой  Праваслаўнай  Царквы». 
паланізацыі.  Царква  ў  іх  планах  –  мабілізуючы  фактар  этнічнай 
Члены  яе,  не  прызнаючы  аўтакефаліі,  дамагаліся  склікання  Сабора  ў 
кансалідацыі беларусаў, носьбіт беларуск ай мовы і культуры. 
Польшчы,  арганізацыі  ўнутранага  ўладк авання  Царквы  на  прынцыпах,  
Праграма  беларусізацыі  Праваслаўнай  Царквы  была  даволі  
зацверджаных на Маскоўскім Саборы, і падтрымання сувязі з Маскоўскім 
сціплай  і  ў  асноўным  зводзілася  да  ўвядзення  пропаведзей  і  навучання  
Патрыярхам. Яны патрабавалі правядзення беларусізацыі Царквы і, перш 
рэлігіі  на  беларускай  мове,  а  таксама  прызначэння  ў  Віленскую 
за  ўсе,  прамаўлення  пропаведзяў  на  беларускай  мове.  Мовай 
кансісторыю  і  на  пасады  вайсковых  капеланаў  святароў-беларусаў.  З 
набажэнстваў  павінна  была  застацца  царкоўна-славянск ая.  Дзейнасць  
патрабаваннямі  беларусізацыі  Царквы  выступалі  шматлікія  арганізацыі  і 
групы  Багдановіча  не  мела  шырокай  грамадскай  падтрымкі  сярод 
грамадскія аб’яднанні. Аднак яны не мелі шырокай грамадскай падтрымкі  
беларусаў, а расколы і  падзелы ў Царкве аслаблялі яе  аўтарытэт і ўплыў 
ў  сувязі  з  слабасцю,  абмежаванасцю  і  лакальным  характарам  самога 
на насельніцтв а [12, с. 125]. 
беларуск ага  руху  ў  Царкве,  зведзеным  да  дзейнасці  ў  Віленск ай  епархіі. 
Адзінай  партыяй,  якая  ўзнікла  ў  Заходняй  Беларусі  і  вылучала 
Іх  патрабаванні  адлюстроўвалі  хутчэй  погляды  беларуск ай  палітычнай 
патрабаванні  надання  Праваслаўнай  Царкве  беларускіх  нацыянальных 
эліты,  чым  шырокіх  мас  сельскага  насельніцтва.  Па  розных  прычынах 
рысаў,  было  створанае  па  ініцыятыве  В.  Багдановіча  ў  1927  г. 
негатыўна  аднеслася  да  спроб  увядзення  беларуск ай  мовы  ў  Царкву  і 
Праваслаўнае  беларуск ае  дэмакратычнае  аб’яднанне.  Друкаваным 
праваслаўнае духавенства, частка якога ўвогуле не прызнав ала беларусаў 
органам яго было выданне «Праваслаўная Беларусь» (выдавалася ў 1927–
за  нацыю,  а  іншыя,  хоць  і  спрыялі  беларускай  культурна-асветніцк ай 
1928 гг.) [13, с. 223].  
справе, з недаверам ставіліся да лідэраў руху па беларусізацыі Царквы.  
У  1930  г.  пасля  абвяшчэння  дэкрэта  прэзідэнта  аб  скліканні  
 
Сабора  ПБДА  далучылася  да  Беларускага  хрысціянск а-дэмакратычнага 
Спіс крыніц і літаратуры 
аб’яднання, а Багдановіч дзейнічаў у Беларускім нацыянальным камітэце.  
 
1.  
Канфесіі  на  Белару сі  (к.  XVIII  –  XX  ст.)  /  В.В.  Грыгор ’ева,  У. М.  Завальню к,  У.І.  
У  1933  г.  у  і м  была  створана  Праваслаўная  к амісія,  якая  працягвала 
Навіцк і,  А.М .  Філатава; наву к.  р эд.  У.І.  Навіцк і.  – М інск:  Эка перспект ыва,  199 8.  
дамагацца  беларусізацыі  Царквы  [13,  с.  224].  БХД  на  з’ездзе  ў  1931  г., 
– 34 0 с. 
таксама  звярнулася  да  духоўных  улад  з  патрабаваннем  беларусізацыі  
2. 
Поспеловский, Д.В. Ру сская православная церковь в ХХ веке / Д.В. Поспеловский. – М. 
Праваслаўнай Царквы ў Заходняй Беларусі [14, арк. 30]. 
: Респу блика, 1995. – 509 с. 
3. 
Давідзюк,  М.  Справа  беларусізацыі  праваслаўнай  царквы  ў  святле  палітыкі  польскіх 
У  1930  г.  назіралася  ажыўленне  руху  па  беларусізацыі  Царквы, 
дзяржаўных у лад 1918 – 1939 /  М. Давідзюк  // Белару скі каляндар. – Беласток, 1990. – 
што  было  звязана  са  спробамі  склікання  Сабора.  Беларускія  арганізацыі  
С. 67 – 92. 
спрабавалі паўплываць на яго рашэнні. 12 лютага 1930 г. да дзяржаўных і 
4. 
Traczuk, J. « Prawasłaunaj a Biełaruś»  j ako organ Prawosławnego Białoruskiego Zj ednoczenia 
царкоўных  улад  з  патрабаваннямі  надання  Праваслаўнай  Царкве 
Dem okraty cznego / J. Traczuk //  Slavia Orientalis. – 1989. –  Roczni k XXXVIII, № 3 – 4. –  
S. 543 – 562. 
беларуск ага  нацыянальнага характару звярнулася таварыства «Прасв ета». 
5. 
Mironowicz,  A.  Kościół  prawosławny  na  ziem iach  polskich  w  XIX  i  XX wieku  / 
14  сакавіка  1930  г.  быў  створаны  Бел арускі  праваслаўны  к амітэт,  які 
A.Mironowicz. – Biały stok : Wy dawnictwo Uniwersy tetu w Białym stoku, 2005. – 379 s. 
першапачаткова меў назву Цэнтральны Беларускі праваслаўны камі тэт  па 
6. 
НАРБ. – Фонд 325. – Воп. 1. – Спр. 128. Рэлігійныя пытанні 1921 – 1922 гг. 
беларусізацыі Царквы [15, арк. 10]. 
7. 
ДАБВ.  –  Фонд  2059.   –  Воп.   1.  –  Спр.  1.  Указы  Полесской  ду ховной  консистории  за 
1924 год. 
Камітэт  у  якасці  сваёй  мэты  ставіў  аб’яднанне  прав аслаўных 
8. 
AAN, MWR i OP. – Спр. 975. 
беларусаў  дзеля  абароны  Святой  Праваслаўнай  веры,  умацав ання  
9. 
ДАБВ.  –  Фонд   2059.  –  Воп.  1.   –  Спр.  33.  Указы  Синода  польской  православной 
митрополии и Полесской ду ховной консистории за 1924 год. 
 

 

 
 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   173

Похожие:

В   1921  -  1939   гг.   вопросы    iconУчасть романа смаль-стоцького В міжнародному прометеївському русі (1921–1939)  
Роман Степанович Смаль-Стоцький (1893-1969) - український політик, мо- вознавець, професор Варшавського університету, в якому протягом 1925-1939 рр. ...
В   1921  -  1939   гг.   вопросы    iconИспользование информационных технологий в исследовании конфессиональной истории Западной Беларуси в 1921-1939 гг
Охватывают намного меньше ресурсов, чем поисковые машины6
В   1921  -  1939   гг.   вопросы    iconЗагадчык кафедры, доктар гістарычных навук, дацэнт
Даследаванні айчыннай гісторыка-культурнай спадчыны ў Заходняй Беларусі (1921–1939 гг.) / А. М. Вабішчэвіч // Веснік Брэсцкага універсітэта....
В   1921  -  1939   гг.   вопросы    iconВоеннопленные в ссср  1939-1956  Документы и материалы      Под редакцией проф. М. М. Загорулько                       Москва · «Логос» ·2000 
Военнопленные  в  ссср.  1939–1956.  Документы  и  материалы  /  Сост.  М. М. Загорулько, 
В   1921  -  1939   гг.   вопросы    iconОсип Мандельштам Стихи 1921 1925 годов Концерт на вокзале

В   1921  -  1939   гг.   вопросы    iconС. В. Карпенко А. Б. Безбородов, Л. Е. Горизонтов, В. И. Дурновцев, Е. Н. Евсеева
«реформаторской советской церкви» (1921–1923 гг.)
В   1921  -  1939   гг.   вопросы    iconБиобиблиографический указатель
Список работ профессора И. Ю. Крачковского // Изв. Рос акад наук. Сер. 1921. Т. 15. 
В   1921  -  1939   гг.   вопросы    icon90  лет  со  дня  рождения  Э. Р. Тенишева 
Э. Р. Тенишев родился 25 апреля 1921 г. в г. Пенза  в  семье  татарских  интеллигентов.  Род  Тенишевых  - 
В   1921  -  1939   гг.   вопросы    iconА. Архангельский. Пародии. Издание шестое. М., 1939. Ebook 2011

В   1921  -  1939   гг.   вопросы    iconБурлакова
В 1939 г. библиотека располагалась по ул. Коммуны, 79  впоследствии – ул. Жданова, 
Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница