Святое крещение и просвещение великой руси
PDF просмотр
НазваниеСвятое крещение и просвещение великой руси
страница1/187
Дата конвертации07.02.2013
Размер2.88 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   187
Святое крещение и просвещение Великой Руси
Г Л А В А   Т Р Е Т А
СВЯТОЕ КРЕЩЕНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ
ВЕЛИКОЙ РУСИ
В основата и началото на масовата християнизация и по-нататъшното 
напълно безвъзмездно и безкористно даване и предоставяне на русите 
от българите на българската книжнина, писменост и православна култу-
ра стои женитбата на княз Владимир за българската княгиня Анна. Това 
знаменателно-велико не само за русите събитие обаче е съпроводено, 
допълнително подсилено и осигурено и чрез непосредствено-преките 
контакти на княз Владимир с цар Самуил от Охрид. От тук пък христия-
низацията на русите сравнително продължително време се подпомага, 
материално  осигурява, ръководи  и  направлява  в  основно-главното  от 
Охридската Патриаршия.
Многобройни са свидетелствата и доказателствата за това, че имен-
но,  единствено  и  само  дунавските  българи  християнизират  русите  и 
им дават българската книжнина, писменост и православна култура. По 
вид  и  характер  тези  свидетелства  и  доказателства  са  най-различни  и 
разнообразни  –  религиозно-богословски,  книжовно-текстологични  и 
лингвистични, художествено-палеографски, архитектурно-строителни, 
художествено-живописни, нумизматични и др. Все пак и въпреки всич-
ко  най-голяма  доказателна  сила  тук  очевидно-безспорно  притежават 
първата група свидетелства и доказателства, именно поради което тъкмо 
и единствено те се разкриват, разглеждат, синтезират и обобщават в по-
нататъшното изложение.
Християнизацията и даването на русите от българите на българска-
та книжнина, писменост и православна култура е без всякакъв аналог 
в общочовешката история и култура. Това епохално-велико дело във 
вътрешно-национален план се отразява и проектира най-напред и преди 
всичко в самото полагане основите и начертаване насоките на образува-
не и изграждане докрай на самата руска народност. Всичко това обаче е 
възможно като такова, а и реалнообективно се осъществява единствено 
и само на основата и благодарение на първите две и много важни усло-
вия предпоставка за него, каквито са общият книжовен език и общата 
научно-художествена литература, които наред и заедно с общата право-
славна  вяра  играят  ролята  съответно  на  обединително-съединителна 
връзка между източнославянските племена и родове, а по-нататък и на-
долу даже и между отделните социални индивиди в тях.
 561

БЪЛГАРИТЕ ЗА РxСКИЯ НАРОД, ДЪРЖАВА И КxЛТxРА
Българската княгиня Анна
и руският княз Владимир
Надали е съвсем случайно това, че още през 1330 г. в Лесновския 
Пролог е поместено житието на синовете на княз Владимир и българ-
ската княгиня Анна:
Владимиру... имύвшу женĄ многĄŞ различнĄх ŞзĄкь, от нихже бύ 
грькĄнь ¬дина, а другаŞ бльгарка, от неŞ же бύста сии свŻтаŞ Романь 
и Давидь, а иже от грькĄнŻ беззаконнĄм СвŻтополькь, иже вьздвиже 
убииство на братиŞ [по Ангелов 1980, 59].
Личността,  ролята  и  приносът  на  княгиня  Анна  за  кръщението  и 
по-нататъшното  безвъзмездно-безкористно  предоставяне  и  даване  на 
русите  от  българите  на  българската  книжнина,  писменост  и  право-
славна  култура  са  предмет  на  изключително  голям  брой  научни  и 
научно-популярни  бележки,  статии,  студии  и  дори  и  монографии. 
Преобладаващото мнение тук е, че тя е гъркиня, сестра на византийския 
император Василий ІІ, която женят за княз Владимир (†1015) и заедно с 
която в Херсон пристигат гръцки свещеници, които още тук кръщават 
Владимир и дружината му, а след това и гражданите на Киев [вж. напр. 
Божилов 1979, 10,109-113; Карев, Сомов 2009, 6-7; Карташев 2009, 56-
63].Това най-общо виждане за нещата има своята основа в някои от из-
ворите, в един от които например се съобщава следното:
И стало опасным дело его и был им озабочен царь Василий по причине силы его 
войск и победы его над ним. И истощились его богатства и побудила его нужда по-
слать к царю русов - а они его враги, - чтобы просить их помочь ему в настоящем 
его положениии. И согласился он на это. И заключили они между собою договор о 
свойстве и женился царь русов на сестре царя Василия, после того как он поставил 
ему условие, чтобы он крестился и весь народ его стран, а они народ великий. И не 
причисляли себя русы тогда ни к какому закону и не признавали никакой веры.
И послал к нему царь Василий впоследствии митрополитов и епископов и они 
окрестили царя и всех, кого обнимали его земли, и отправил к нему сестру свою, 
и она построила многие церкви в стране русов. И когда было решено между ними 
дело о браке, прибыли войска русов также и соединились. с войсками греков, которые 
были у царя Василия, и отправились все вместе на борьбу с Вардою Фокою морем 
и сушей, в Хрисополь. И победили они Фоку и завладел царь Василий приморскою 
областью и захватил все суда, который были в руках Фоки [Яхъя, 11-12].
Постоянно-твърдо верен на себе си да не позволи и дума да се издума 
за каквото и да е участие на българите в руската християнизация, този 
път проф. Мюлер намира спасение в допускането си, че княгиня Анна 
е волжска българка. А доказателството за това според него е във факта, 
че приживе княз Владимир дава на Борис и Глеб като лично владение 
княжествата Ростов и Муром:
Бо рис и Глеб бы ли сы новь я ми рус ско го ве ли ко го кня зя Вла ди ми ра Св. (ум.1015). 
Они по том ки бра ка, за клю чен но го Владими ром до его кре ще ния, “с бол га ры ней” - я 
 562
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   187

Похожие:

Святое крещение и просвещение великой руси iconЗавтра - Крещение Господне 
На  Крещение  на  Руси  принято  купаться  в  проруби,  которая  вырубается  в  виде 
Святое крещение и просвещение великой руси iconКурс лекций по истории Русской Церкви Лекция 1
Северном Причерноморье, Крыму и на Кавказе в I-Х в. Cлавяно-варяжские набеги на Византию. "Фотиево крещение" Руси. Образование епархии...
Святое крещение и просвещение великой руси iconИстория Русской Церкви   Проф. П. В. Знаменского       Профессор П. В. Знаменский как историк Русской Церкви
России до начала Русского государства. Крещение великой княгини Ольги. Обстоятельства крещения святого Владимира. Крещение русских...
Святое крещение и просвещение великой руси icon«Откуда есть пошла Русская земля?» (VI в.). Первые «Великие князья» русские (IX-Х вв.). Династия Рюриковичей. Образ жизни, обычаи, представления наших предков. Крещение Руси Владимиром (980 — 1015). Кирилл и Мефодий. Ярослав Мудрый (1019 — 1054). «Русская Правда»
Iii. Становление «полицентризма» — появление на руси, раздробленной на разные регионы, самобытных культурных центров 40
Святое крещение и просвещение великой руси iconD1 E1 аспект загадывайте желание: приближается метеорный ливень! Ежегодный августовский метеорный
В. М. Васнецов. Крещение Руси. Эскиз росписи Владимирского собора в Киеве (1885—1896)
Святое крещение и просвещение великой руси iconА. В. Исаев Антисуворо в Введение. А врать-то зачем?
Так делают многие. Я замахнулся на самое святое, что есть у нашего народа, я замахнулся на единственную святыню, которая у народа...
Святое крещение и просвещение великой руси iconГрадозащитная семантика успенских храмов на Руси// Успенский собор  
Руси особое   место.   Три   момента   здесь   привлекают   наше   внимание:   их 
Святое крещение и просвещение великой руси iconТематическое планирование за курс 3 класс
В 2ч. Ч. 1/М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова, С. И. Волкова и др. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2007. Ч. 2/ Е. В. Алексеенко,...
Святое крещение и просвещение великой руси iconПросвещение просвещение просвещение или или или растление
...
Святое крещение и просвещение великой руси iconМаксим  Калашников Крещение огнем. Борьба исполинов

Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница