Гродзенскае абласное грамадскае аб’яднанне маладых навукоўцаў «віт»
PDF просмотр
НазваниеГродзенскае абласное грамадскае аб’яднанне маладых навукоўцаў «віт»
страница264/266
Дата конвертации16.02.2013
Размер2.99 Mb.
ТипДокументы
1   ...   258   259   260   261   262   263   264   265   266

УКРАІНА / UKRAINE
535
історії ментальності та національної свідомості / НАН України;
Інститут історії України / В. А. Смолій (відп. ред.). К., 2001.
183. Делімарський Р. Є. Магдебурзьке право у Києві / Українська вільна
академія. К., 1996.
184. Довбищенко М. В. Регіональна та соціальна структура уніатської цер-
кви кінця ХVІ – першої половини ХVІІ ст. (на матеріалах Волинсько-
го воєводства): Автореферат дисертації… канд. іст. наук: 07.00.01 /
Київський ун-т ім. Т. Шевченка. К., 1998.
185. Жук В. Н. Велика битва на Ворсклі: До 600-річчя битви Вітовта із зо-
лотоординцями на Ворсклі 12 серпня 1399 р. Полтава, 1999.
186. Зварич В., Шуст Р. Нумізматика: Довідник. Тернопіль, 1998.
187. Історія православної церкви в Україні: Зб. наук. Праць / НАН Украї-
ни; Інститут філософії. Відділення релігієзнавства / П. Яроцький
(відп. ред.). К., 1997.
188. Кагарлик С. Р. Культурно-просвітницька діяльність Києво-Печер-
ської лаври в другій половині ХVІІ–ХVІІІ ст.: Автореферат дисер-
тації… канд. іст. наук: 07.00.01 / НАН України; Інститут історії
України. К., 2000.
189. Ковальський М. П. Етюди з історії Острога: Нариси / Острозька ака-
демія. Острог, 1998. До 900-річчя першої датованої літописної згадки
1100 року про Острог (Іпатієвський літопис).
190. Козубовський Г. А. Київське князівство при Володимирі Ольгердо-
вичі за за пам’ятками нумізматики // Старожитності Південної Русі.
Чернігів, 1993. С. 131–137.
191. Комарницький С. І. Хотинська епопея: З історії Хотинської війни
1621 року. Чернівці, 2000.
192. Копитко А. Д. Зовнішньоекономічні зв’язки Галицької і Волинської
земель (кінець X – перша половина XIV ст.): Автореферат дисер-
тації… канд. іст. наук: 07.00.01 / Львівський національний ун-т
ім. Івана Франка. Львів, 2003.
193. Кралю П. М. Особливості взаємовпливу національної та конфесійної
свідомості в українській суспільній думці XVI – першої половини
XVII ст.: Автореферат дисертації… докт. філос. наук: 09.00.11 /
Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. К., 1998.
194. Круглова Т. А. Магдебургское право в Киеве: поиск точки отсчета.
К., 1999.
195. Кулаковський
П.
Канцелярія
Руської
(Волинської)
метрики
1569–1673 рр.: Студія з історії українського регіоналізму в Речі По-
сполитій. Острог; Л., 2002.
196. Кубинко М. М. Волинська земля в X – першій половині XIV ст.: Авто-
реферат дисертації… докт. іст. наук: 07.00.04 / НАН України; Інсти-
тут археології. К., 1999.
197. Кубинко М. М. Волинська земля Х – середини ХІV ст.: археологія та
історія: Навч. посіб. Луцьк, 2002.

536
Вялікае княства Літоўскае: гісторыя вывучэння ў 1991–2003 гг.
198. Леп»явко С. А. Українське козацтво у міжнародних відносинах
(1561–1591) / Інститут історії України НАН України; Чернігівський
держ. педагогічний ун-т ім. Т. Шевченка. Чернігів, 1999.
199. Лисенко С. Визначні представники роду Незабитовських в історії
Центрально-Східної Європи (XVI–XX ст.) / Національний педагогіч-
ний ун-т ім. М. Драгоманова. Біла Церква, 2001.
200. Литвинов В. Ренесансний гуманізм в Україні. Ідеї гуманізму епохи
Відродження в українській філософії ХV – початку XVII століття.
К., 2000.
201. Марочкін
В.
Атрибут
пошанування
в
українському
місті
середньовіччя // Слово і час. 1995. N 10. С. 86–88.
202. Микитишин В. О. Військова справа в Україні у другій половині ХІV –
першій половині XV ст.: Автореферат дисертації… канд. іст. наук:
20.02.22 / Національний ун-т «Львівська політехніка». Львів, 2003.
203. Микола Павлович Ковальський: Матеріали до біобібліографії / На-
ціональний ун-т «Острозька академія»; Українське історичне товари-
ство ім. М. Грушевського; Історична секція Української вільної ака-
демії наук (США) / І. Пасічник (ред.), Л. Винар (передмова). Ост-
рог, 2002.
204. Михайлівський В. Початки уряду Кам’янецького генерального старо-
ства (1431–1446) // Київська старовина. 2001. N 3. С. 163–169.
205. Музиченько П. П. Звичай як джерело права в українських землях
XIV–XVI ст. // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. 1998.
N 1. С. 10–16.
206. Музиченько П. П., Ковальова С. Г. Земський суд на українських зем-
лях ВКЛ // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. 1999.
Вип. 7. С. 23–31.
207. Наливайко Д. Очима Заходу: Рецепція України в Західній Європі
XI–XVIII ст. К., 1998.
208. Подоляк Н. Ганза: мир торговли и политики в ХІІ–ХVІІ столетиях /
НАН Украины; Институт украинской археографии и источниковеде-
ния им. М. С. Грушевского. К., 1998.
209. Ричков П. А., Луц В. Д. Архітектурно-мистецька спадщина князів
Острозьких. К., 2002. (Національні святині України).
210. Рожко В. Є. Православні монастирі Волині: Історико-краєзнавчий на-
рис. Луцьк, 1997.
211. Сас П. М. Політична культура українського суспільства (кінець ХVІ –
перша половина ХVІІ ст.) / Міжнародний фонд «Відродження».
К., 1998.
212. Сидоренко О. Ф. Українські землі у міжнародній торгівлі (IX – сере-
дина XVII ст.): Автореферат дисертації… докт. іст. наук: 07.00.01 /
НАН України; Інститут історії України. К., 1997.
213. Смирнов І. О. Кочове населення на південному заході України
(кінець ІХ – перша половина ХVII ст.): Автореферат дисертації…
1   ...   258   259   260   261   262   263   264   265   266

Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница