Намеснік галоўнага рэдактара   па серыі філалагічных навук: 
PDF просмотр
НазваниеНамеснік галоўнага рэдактара   па серыі філалагічных навук: 
страница1/139
Дата конвертации19.02.2013
Размер1.76 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   139

 
ISSN 2072-9855 
 
 
 
 
 

Б р э с ц к а г а   у н і в е р с і т э т а  
 
 
 
Н А В У К О В А - Т Э А Р Э Т Ы Ч Н Ы Ч А С О П І С  
Выдаецца са студзеня 2005 года 
 
 
 
 Выходзіць два разы ў год 
 
Галоўны рэдактар: 
 
М.Э. Часноўскі 
 
 
Намеснік галоўнага рэдактара: 

Серыя філалагічных навук 
Г.М. Сендзер 
 

 
Намеснік галоўнага рэдактара 
 па серыі філалагічных навук: 

 
С.Р. Рачэўскі 
 

 
Рэдакцыйны савет па серыі 
філалагічных навук: 

 
 
 
ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВА 
З.П. Мельнікава 
 
М.І. Мішчанчук 
В.І. Сянкевіч 

 
МОВАЗНАЎСТВА 
 
 
Міжнародны савет 
па серыі філалагічных навук: 
Г.П. Тварановіч (Польшча) 
П.М. Ямчук (Украіна) 
Золтан Андраш (Венгрыя) 

 
А.У. Жукаў (Расія) 
 
Рэдакцыйная калегія: 
У.А. Сенькавец  
(адказны рэдактар) 

 
А.М. Гарбалеў 
Заснавальнік – 
У.В. Гніламёдаў 
А.А. Лукашанец 

Установа адукацыі "Брэсцкі дзяржаўны 
М.П. Жыгалава  
І.В. Жук 

універсітэт імя А.С. Пушкіна"
В.А. Фелькіна 
 
В.І. Іўчанкаў 
А.М. Макарэвіч 
В.Ф. Русецкі 
Т.В. Сянькевіч 

 
Т.Е. Камароўская 
Л.В. Леванцэвіч 
А.Г. Ківака 
В.Б. Пераход 

 
М.І. Новік 
І.А. Швед 

 
І.Ф. Штэйнер 
 
 
Пасведчанне аб рэгістрацыі ў Міністэрстве 

 
інфармацыі Рэспублікі Беларусь 
 
№ 2573 ад 27 красавіка 2007 г. 
 
 
Адрас рэдакцыі: 

 
224665, г. Брэст, 
бульвар Касманаўтаў, 21 

    № 1(11)/2009
тэл.: 21-66-16, 21-47-63 
 
 
e-mail vesnik_fil@brsu.brest.by 
У адпаведнасці з загадам № 28 Вышэйшай атэстацыйнай 
камісіі Рэспублікі Беларусь ад 31 студзеня 2008 г. часопіс «Веснік 
Брэсцкага універсітэта. Серыя філалагічных навук» уключаны ў Пералік 
навуковых выданняў Рэспублікі Беларусь для апублікавання вынікаў 
дысертацыйных даследаванняў па філалагічных спецыяльнасцях. 


 
ISSN 2072-9855 
 
 
 
 
 

o f   B r e s t   u n i v e r s i t y  
 
U n i v e r s i t y    
 
s c i e n t i f i c - t h e o r e t i c a l   j o u r n a l  
 
Published since December 2005  

 
 
 
    Issued two times a year 
 
Editor-in-chief: 
 
М.E. Chasnovski 
 
 
Deputy Editor-in-chief: 

Series of  Philological Sciences 
A.N. Sender 
 

 
Deputy Editor-in-chief 
 of the series 
 of   
 
Philological Sciences: 
S.G.Rachevsky 
LITERATURE 
 
Editorial Council 

 
of Philological Sciences: 
                                                                        LANGUAGE 
Z.P. Melnikava 
N.I. Mishchenchuk 

 
V.I. Senkevich 
  
 
International Board 
of the series of  
Philological Sciences: 
G.P. Tvaranovich (Poland) 
 
P.M. Yamchuk (Ukraine) 
Zoltan Andrach (Hungary) 
A.V. Zhukov (Russia)  
 

 
Editorial Board: 
U.A. Senkavets 
Founder – 
(managing editor) 
A.N. Garbalev 

Educational institution «Brest state university named 
V.V. Gnilomyodov 
A.A. Lukashanec 

after A.S. Pushkin»
M.P. Zhygalova 
 
I.V. Zhuk 
V.I. Ivchenkov  
A.N. Makarevich 

 
V.F. Rusecki 
E.G. Kivako 

 
T.V. Senkevich 
 
O.B. Perehod 
T.E. Komarovskaya 

      № 1(11)/2009
M.I. Novik 
 
L.V. Levancevich 
I.A. Shved  
I.F. Schteyner 
O.A. Felkina 

 
 
Registration Certificate by State 
Press committee of the Republic of Belarus 
№ 2573 April, 27  2007 
 

 
Editorial Office: 
 
224665, Brest, 
According to the order of Supreme certification commission from 31.01.2008 
Boulevard Cosmonauts, 21 
№ 28 the journal «Vesnik of Brest state University. Series of  Philological 
tel.: 21-66-16, 21-47-63 
e-mail vesnik_fil@brsu.brest.by 

Sciences» has been included to the List of editions of the Republic of Belarus  
for publication of the results of scientific research in philological sciences. 
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   139

Похожие:

Намеснік галоўнага рэдактара   па серыі філалагічных навук:  iconДэкан філалагічнага факультэта бду, доктар філалагічных навук, прафесар І. С. Роўда; загадчык кафедры беларускай літаратуры і культуры філалагічнага
...
Намеснік галоўнага рэдактара   па серыі філалагічных навук:  iconБеларусь,  доктара філалагічных навук, прафесара  Міхася Яўгенавіча  ЦікоЦкага Зборнік  навуковых прац Мінск  «Адукацыя І выхаванне»  2012
Афармленне. Руп «Выдавецтва      “Адукацыя І выхаванне”», 2012 Шаноўныя ўдзельнікі канферэнцыі!  
Намеснік галоўнага рэдактара   па серыі філалагічных навук:  iconЗборнік навуковых артыкулаў  Студэнцкага навуковага таварыства  факультэта гісторыі І сацыялогіі  Грду iмя Я. Купалы Гродна Грду імя Я. Купалы 2011 pawet net
А. М. Загідулін, кандыдат гістарычных навук, намеснік дэкана па навуцы факультэта гісторыі І сацыялогіі             
Намеснік галоўнага рэдактара   па серыі філалагічных навук:  iconДэкан філалагічнага факультэта бду, доктар філалагічных навук, прафесар І. С. Роўда; загадчык кафедры беларускай літаратуры і культуры філалагічнага
Ф19 крас. 2011 г., Мінск. У 2 ч. Ч. 2 / рэдкал. І. С. Роўда [і інш.]. — Мінск : Выд цэнтр бду, 
Намеснік галоўнага рэдактара   па серыі філалагічных навук:  iconЗагадчык кафедры, доктар гістарычных навук, дацэнт
Даследаванні айчыннай гісторыка-культурнай спадчыны ў Заходняй Беларусі (1921–1939 гг.) / А. М. Вабішчэвіч // Веснік Брэсцкага універсітэта....
Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница