луганського національного  університету  імені тараса шевченка 
PDF просмотр
Название            луганського національного  університету  імені тараса шевченка 
страница1/107
Дата конвертации19.02.2013
Размер1.7 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   107
 
 
 
 
 
 
ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ 
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
 
 
 

№ 5 (192) БЕРЕЗЕНЬ 
_____ 
 
2010 

 
 
 

 
2010 березень № 5 (192) 
 
 
 

ВІСНИК 
ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ  
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
 
 
 
ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ 
 
 
 

Заснований у лютому 1997 року (27) 
Свідоцтво про реєстрацію: серія КВ № 14441-3412 ПР, 
видане Міністерством юстиції України 14.08.2008 р. 
 
Збірник наукових праць внесено  
до переліку наукових фахових виданьУкраїни 
(філологічні науки) 
Бюлетень ВАК України. – 1999. – № 4 (12) 
 
 
Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради 
Луганського національного університету 
імені Тараса Шевченка 
(протокол № 6 від 29 січня 2010 р.) 
 
Виходить 2 рази на місяць 
 
 

 
Засновник і видавець – 
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 
 
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: 
Головний редактор – доктор педагогічних наук, професор Курило В. С. 
Заступники головного редактора –  
доктор педагогічних наук, професор Харченко С. Я., 
доктор педагогічних наук, професор Савченко С. В. 
Випускаючі редактори – 
доктор історичних наук, професор Бур’ян М. С., 
доктор медичних наук, професор Виноградов О. А., 
доктор філологічних наук, професор Галич О. А., 
доктор педагогічних наук, професор Горошкіна О. М., 
доктор сільськогосподарських наук, професор Конопля M. I., 
доктор філологічних наук, професор Синельникова Л. М., 
доктор філологічних наук, професор Ужченко В. Д. 
 
Редакційна колегія серії “Філологічні науки”: 
доктор філологічних наук, професор Галич В. М., 
доктор філологічних наук, професор Глуховцева К. Д., 
доктор філологічних наук, професор Гриценко П. Ю., 
доктор філологічних наук, професор Зеленько А. С., 
доктор філологічних наук, доцент Фоменко В. Г., 
кандидат філологічних наук, доцент Дмитренко В. І. 
 
 
РЕДАКЦІЙНІ ВИМОГИ  
до технічного оформлення статей 
Редколегія “Вісника” приймає статті обсягом 4 – 5 сторінок через 1 інтервал, повністю підготовлених до 
друку.  Статті  подаються  надрукованими  на  папері  в  одному  примірнику  з  додатком  диска.  Набір  тексту 
здійснюється у форматі Microsoft Word (*doc, *rtf) шрифтом № 12 (Times New Roman) на папері формату А-4; 
усі поля (верхнє, нижнє, праве й ліве) — 3,8 см; верхній колонтитул — 1,25 см, нижній — 3,2 см.  
У верхньому колонтитулі зазначається: Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № ** (***), 2010. 
Інформація про УДК розташовується у верхньому лівому кутку без відступів (шрифт нежирний). Ініціали і 
прізвище автора вказуються в лівому верхньому кутку (через рядок від УДК) з відступом 1,5 см (відступ першого 
рядка), шрифт жирний. Назва статті друкується через рядок великими літерами (шрифт жирний). 
Зміст статті викладається за планом: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими 
науковими  чи  практичними  завданнями;  аналіз  останніх  досліджень  і  публікацій,  у  яких  започатковано 
розв’язання  цієї  проблеми  та  на  які  спирається  автор;  виділення  невирішених  раніше  частин  загальної 
проблеми,  яким  присвячується  ця  стаття;  формулювання  цілей  статті  (постановка  завдання);  виклад 
основного  матеріалу  дослідження  з  певним  обґрунтуванням  отриманих  наукових  результатів;  висновки  з 
цього  дослідження  й  перспективи  подальших  розвідок  у  цьому  напрямку.  Усі  перелічені  елементи  повинні 
бути стилістично представлені в тексті, але графічно виділяти їх не треба. 
Посилання на  цитовані  джерела  подаються  в  квадратних  дужках  після  цитати.  Перша цифра  —  номер 
джерела  в  списку  літератури,  який  додається  до  статті,  друга  —  номер  сторінки,  наприклад:  [1,  с.  21]  або  
[1,  с. 21;  2,  с.  13–14].  Бібліографія  і  при  необхідності  примітки  подаються  в  кінці  статті  після  слова 
“Література”  або  після  слів  “Література  і  примітки”  (без  двокрапки)  у  порядку  цитування  й  оформляються 
відповідно  до  загальноприйнятих  бібліографічних  вимог.  Бібліографічні  джерела  подаються  підряд,  без 
відокремлення абзацем; ім’я автора праці (або перше слово її назви) виділяється жирним шрифтом.  
Статтю заключають 3 анотації обсягом 3 – 4 рядків українською, російською та англійською мовами із 
зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові автора, назви статті та ключовими словами (3 – 5 термінів). 
Стаття повинна супроводжуватися рецензією провідного фахівця (доктора, професора). 
На  окремому  аркуші  подається  довідка  про  автора  (прізвище,  ім’я,  по  батькові;  місце  роботи,  посада, 
звання, учений ступінь; адреса навчального закладу, кафедри; домашня адреса; номери телефонів (службовий, 
домашній, мобільний). 
 
© ДЗ “ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2010 
 
 
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   107

Похожие:

            луганського національного  університету  імені тараса шевченка  icon          луганського національного  університету  імені тараса шевченка
Редколегія “Вісника” приймає статті обсягом 4 – 5 сторінок через 1 інтервал, повністю підготовлених до 
            луганського національного  університету  імені тараса шевченка  icon           луганського національного  університету  імені тараса шевченка
Редколегія “Вісника” приймає статті обсягом 4 – 5 сторінок через 1 інтервал, повністю підготовлених до 
            луганського національного  університету  імені тараса шевченка  iconЛуганського національного  університету  імені тараса шевченка 
Редколегія “Вісника” приймає статті обсягом 4 – 5 сторінок через 1 інтервал, повністю підготовлених до 
            луганського національного  університету  імені тараса шевченка  icon              луганського національного  університету  імені тараса шевченка 
Редколегія “Вісника” приймає статті обсягом 4 – 5 сторінок через 1 інтервал, повністю підготовлених до 
            луганського національного  університету  імені тараса шевченка  iconА. В. Фоменко Основи web програмування
Могильний Г. А.– кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри інформаційних технологій та систем Луганського національного...
            луганського національного  університету  імені тараса шевченка  iconВ І С Н И К  Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
Еще  одной  интересной  особенностью  оформления  венным  и  земным  мирами.  Исходя  из  вышесказанного, 
            луганського національного  університету  імені тараса шевченка  iconДругого модерну: проблема перевизначення понять суспільствознавчого дискурсу Збірник наукових праць Луганськ дз „лну імені Тараса Шевченка” 2009
Рущенко І. П. – доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціології Харківського національного університету внутрішніх...
            луганського національного  університету  імені тараса шевченка  iconКурсы  были 
Неофіційна Газета Радіофізичного Факультету Київського Національного Університету ім. Тараса Шевченка 
            луганського національного  університету  імені тараса шевченка  iconКиївський національний університет імені Тараса Шевченка 
Рекомендовано    вченою  радою  Інституту  журналістики  Київського  національного 
            луганського національного  університету  імені тараса шевченка  iconВісник лну імені Тараса Шевченка № 5 (240), Ч. ІІ, 2012 

Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница