2010-cu ilin ikinci rübündə M. F. Axundov adına Milli 
PDF просмотр
Название  2010-cu ilin ikinci rübündə M. F. Axundov adına Milli 
страница136/190
Дата конвертации28.02.2013
Размер1.51 Mb.
ТипДокументы
1   ...   132   133   134   135   136   137   138   139   ...   190

E96 
nəsrində lirik-romantik üslub [Mətn] /Məleykə 
Eyyubqızı; red. və ön söz müəl. B.Nəbiyev.- Bakı: 
Nurlan, 2002.- 118 s.  
 
1727.    Ш5 
Əhməd, Ə. Həsən Küskün köç eylədi dünyadan [Mətn]: 
Ə36 
şairin yaradıcılığı haqqında poetik deyimlər, xatirələr və 
şeirlər /Ənvər  Əhməd; red. Ş.Vəfadar.- Bakı: Yazıçı, 
2009.- 206 s.  
 
1728.    Ш401 
Əliyev, A.A. Müasir ədəbi-bədii tənqid: ideya- estetik 
Ə65 
prinsiplərin yenidən dəyərləndirilməsi problemi (1985-
1994-cü illər) [Mətn]: filol. üzrə  fəls. d-ru dər. avt.: 
10.01.08 /Azər  Əliyev; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat 
in-tu.- Bakı, 2010.- 30 s.  
 
1729.    Ш5 
Əliyeva, L.Ə. Yusif Səmədoğlunun yaradıcılığı [Mətn]: 
Ə65 
filol. elm. nam. dər. dis.: 10.01.01 /Lətafət  Əliyeva; 
Azərb. Resp. Təhsil nazirliyi, BDU.- Bakı, 2008.- 139 s.  
 

1730.    Ш5 
Əliyeva, Z.S. Azərbaycan və Fransız maarifçiliyi: 
Ə65 
qarşılıqlı  əlaqələr [Mətn] /Zöhrə  Əliyeva; elmi red. və 
ön sözün müəl. T.Kərimli; AMEA, Fəlsəfə, sosiologiya 
və hüquq institutu.- Bakı: Səda, 2010.- 224 s. 
 
1731.    Ш5 
Əlizadə, A.Ə.  Fəridəddin  Əttarın "Təzkirətül-övliya" 
Ə66 
əsəri farsdilli sufi ədəbiyyatının mənbəyi kimi [Mətn]: 
filol. elm. nam. dər. dis.: 10.01.03 /Aygün Əlizadə; 
AMEA, Z.M.Bünyadov ad. Şərqşünaslıq in-tu.- Bakı, 
2008.- 165 s.  
 

1732.    Ш5 
Əsədov, A.Q. Qazı Bürhanəddin və folklor [Mətn]: 
Ə91 
filol. üzrə  fəls. d-ru dər.: 10.01.01; 10.01.09 /Araz 
Əsədov; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat in-tu.- Bakı, 
2010.- 27 s.  
 
1733.    Ш5 
Əsgərli, Ə.B. XX əsr Azərbaycan ədəbi-nəzəri fikrində 
Ə92 
milli ideal və xalq taleyi problemi (Xəlil Rza Ulutürkün 
yaradıcılığı  əsasında) [Mətn]: filol. elm d-ru dər. avt.: 
10.01.01 /Əlizadə  Əsgərli; AMEA, Nizami ad. 
Ədəbiyyat in-tu.- Bakı, 2010.- 55 s.  
 
275 
 

1734.    Ш5 
Əzizov, V.Ə. Sabir satiralarında müasirlik [Mətn]: filol. 
Ə99 
еlm. nam. dər. dis.: 10.01.01 /Vahid Əzizov; Azərb. 
Resp. Təhsil nazirliyi, BDU.- Bakı, 2005.- 150 s.  
 

1735.    Ш5(0)-32 
Hacıyev, A.  Ədəbi meyllər və  cərəyanlar [Mətn] 
/Abbas Hacıyev; elmi red. M.Allahmanlı.- Bakı: ADPU 
nəşri, 2010.- 289, [1] s.  
 
1736.    Ш5 H47 
Həbibbəyli,  İ.Ə.  Cəlil Məmmədquluzadə: mühiti və 
müasirləri [Mətn]: filol. еlm. nam. dər. avt.: 10.01.03 
/İsa Həbibbəyli; AMEA, Nizami adına  Ədəbiyyat in-
tu.- Bakı, 1996.- 76 s.  
 
1737.    Ш5 
Həbibbəyli,  İ.Ə.  Ədəbi-tarixi yaddaş  və müasirlik 
H50 
[Mətn] /İsa Həbibbəyli; elmi red. Y.Axundlu; red. 
 
V.Məmmədov.- Bakı: Nurlan, 2007.- 689, [3] s.  
 
1738.    Ш5 
Həmidov,  İ.Y. Azərbaycan  ədəbiyyatı klassiklərinin 
H58 
ərəb  ədəbiyyatşünaslığında öyrənilməsi problemləri 
[Mətn]: filol. elm. d-ru dər. dis.: 10.01.01; 10.01.03 
/İmamverdi Həmidov; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat 
in-tu.- Bakı, 2009.- 243 s.  
 

1739.    Ш5 
Həsənov, H.Ə. Sözün Zəlimxan zirvəsi [Mətn] /Həsən 
H63 
Həsənov.- Bakı: Pedaqogika, 2010.- 15, [1] s.   
 
1740.    Ш5 
Həyatın yolları keşməkeş - Fəxrəddin Meydanlı- 55 
H67 
[Mətn] /topl. Ə.Ağahüseynqızı.- Bakı:  Şirvannəşr, 
2009.- 176 s. 
 
1741.    Ш401 
Hüseynova, M.E. XX əsr Azərbaycan nəsrində lirik-
H98 
psixoloji üslub və  sənətkar fərdiyyəti [Mətn]: 
monoqrafiya /Məleykə Hüseynova; elmi red. 
B.Nəbiyev; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat in-tu.- Bakı: 
Elm, 2009.- 292 s.  
 
1742.    Ш5 
Xəndan, C. Seçilmiş  əsərləri [Mətn]: 3 cilddə /Cəfər 
X51 
Xəndan; elmi red. A.Xəndanoğlu, A.Əli qızı.- Bakı: 
Çaşıoğlu, 2010.- Cild II: Ədəbiyyatımızın  şah budağı.- 
269 s.   
 
276 
 
1   ...   132   133   134   135   136   137   138   139   ...   190

Похожие:

  2010-cu ilin ikinci rübündə M. F. Axundov adına Milli  icon  2011-cu ilin üçüncü rübündə M. F. Axundov adına Milli 

  2010-cu ilin ikinci rübündə M. F. Axundov adına Milli  icon  2011-cu ilin birinci rübündə M. F. Axundov adına Milli 

  2010-cu ilin ikinci rübündə M. F. Axundov adına Milli  icon  2009-cu ilin dördüncü rübündə M. F. Axundov adına Milli 
Текст]:  учебник  для  студентов  вузов  /Степан  Карпенков;  рец.  М. В. Вальяно, 
  2010-cu ilin ikinci rübündə M. F. Axundov adına Milli  icon                         M. F. Axundov adina  

  2010-cu ilin ikinci rübündə M. F. Axundov adına Milli  icon                         M. F. Axundov adina  

  2010-cu ilin ikinci rübündə M. F. Axundov adına Milli  icon                         M. F. Axundov adina  

  2010-cu ilin ikinci rübündə M. F. Axundov adına Milli  icon                         M. F. Axundov adina  

  2010-cu ilin ikinci rübündə M. F. Axundov adına Milli  icon                         M. F. Axundov adina  

  2010-cu ilin ikinci rübündə M. F. Axundov adına Milli  icon  Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında 
Ведь он обещал  мне. Почему же  ушел?  –  потом, вздохнув, добавила:  -  Наверно, я 
  2010-cu ilin ikinci rübündə M. F. Axundov adına Milli  iconAzərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Азярбайъан  вя  диэяр  юлкялярин  яразиляриндя  илк  ибтидаи  инсанларын  мейдана  эялмяси,  инкишаф  етмяси,  формалашмасы, 
Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница