Национален филмов център
PDF просмотр
НазваниеНационален филмов център
страница4/33
Дата конвертации03.03.2013
Размер2.07 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33
29 ФЕСТИВАЛ НА БЪЛГАРСКИЯ
JURY
29th BULGARIAN FEATURE FILM
ИГРАЛЕН ФИЛМ  „ЗЛАТНА РОЗА”
FESTIVAL  GOLDEN ROSE
ДИМИТЪР ДИНЕВ e роден  през 1968 г. в Пловдив.
DIMITRE DINEV was born in Plovdiv, in 1968. In 1990,
През 1990 г. емигрира нелегално в Австрия, където
he fled to Austria and began a degree in Philosophy
следва философия и руска литература във Виена.
and Russian Philology at Vienna University. Since 1991,
От 1991 г. пише на немски език сценарии, разкази,
he has written screenplays, stories, plays and essays in
театрални пиеси и есета.
German.
В началото на септември 2010 г. по неговия сцена-
In early September 2010 the shooting of a film based
рий “Испания” започват снимките на филм, финан-
on his script Spain is starting, supported by the
сиран от Австрийския филмов институт и бълга-
Austrian Film Institute and the Bulgarian National
рския Национален филмов център. Издал е сборни-
Film Center. He has published the collections of short
ците с разкази “Надписът” (2001) и “Светлина над
stories: The Inscription (Die Inschrift, 2001) and A Light
главата” (2005) и романа “Ангелски езици“ (2003). Негови пи-
Over Your Head (Ein Licht uber dem Kopf , 2005) and the novel
еси са поставяни съответно: “Руско пиленце” (1999) във ВУК
The Tongues of Angels (Engelszungen, 2003). His plays have been
театър, Виена; “Кожа и небе” (2005) – в театър Рабенхоф,
staged as follows: The Russian Partlet (Russenhuhn, 1999) WUK
Виена, Театър “Диалог”, София, съвместно с Държавния  Theatre, Vienna; Skin and Sky (Haut und Himmel, 2005),
театър във Враца; “Къщата на съдията” (2007) в  Rabenhof Theatre, Vienna, Dialog Theatre, Sofia in conjunction
Бургтеатър, Виена, Драматичен театър Пловдив; “Дели-
with the Vratsa State Theatre; The Judge’s House (Das Haus des
катно нещо е душата” (2008) във Фолкстеатър, Виена,
Richters, 2007), Burg Theatre, Vienna, Drama Theatre, Plovdiv;
Драматичен театър Русе, Драматичен театър “София”.
Soul Is Tricky Stuff (Eine heikle Sache, die Seele, 2008)
Носител на следните награди: 2002 г. – Награда на град
Volkstheater, Vienna, Drama Theatre Ruse, Sofia Drama Theatre.
Манхайм за литература, 2003 г.  – Годишна награда на
Awards: Mannheim Literature Prize (2002), a City of Vienna
град Виена за литература, 2004 г. – Награда на Кръга за кул-
Scholarship (2003); the Scholarship of the Cultural Committee of
тура на германската икономика в рамките на Франкфур-
German Business (2004), conferred within the Frankfurt Book
тския панаир на книгата; 2005 г. – Награда за литература
Fair; Winner of the Adelbert von Chamisso Prize 2005, donated by
“Алберт фон Шамисо” на фондация “Роберт Бош”, 2007 г. –
the German Robert Bosch Foundation; Askeer 2007 Prize for Best
“Аскеер” за най-добра българска пиеса. 
Bulgarian Play.
ИРЕН КРИВОШИЕВА е родена в София. Завършила е
IREN KRIVOSHIEVA was born in Sofia. Graduated in
“Актьорско майсторство” във ВИТИЗ “Кр.
Acting Classes at the NATFA, Sofia in 1982. She has
Сарафов” през 1982 г. Работила е в театъра в
worked at the Drama Theatre, Shumen and Tear and
Шумен и в “Сълза и смях”. Живее в САЩ. Като
Laughter Theatre, Sofia. Lives in the USA. Filmography
актриса е участвала във филмите ”Ако те има”
of the actress: If You Do Exist (1983);  Central Hotel
(1983), “Хотел “Централ” (1983), “В името на
(1983);  In the Name of People (TV series, 1984);
народа” (тв сериал, 1984), “Романтична история”
Romantic Story (1985);  Grasshopper (1985);  Don’t Be
(1985), “Скакалци” (1985), “Не се сърди, човече”
Angry, Pal! (1985); Ballad (1986); Only You, My Heart
(1985), “Поема” (1986), “Само ти, сърце...” (1987),
(1987); Someone at the Door (1987); Report (1988); The
“Някой пред вратата” (1987), “Изложение” (1988),
Threat (1989);  The Countess (1989);  The Sole Witness
“Заплахата” (1989), “Аз, Графинята” (1989), “Единственият
(1990); Walks with the Angel (1990); Alone on Sundays13 Hours
свидетел” (1990), “Разходки с ангела” (1990), “Сами в неделя”,
(USA, 2007). At present she is taking part in the shooting of The
“13 Hours” (USA, 2007). В момента се снима в телевизионния
English Neighbour TV series based on a book by Mikhail Veshim,
сериал по книгата на Михаил Вешим “Английският съсед”,
dir. Docho Bodjakov.
реж. Дочо Боджаков.
ХАРАЛАН АЛЕКСАНДРОВ е български антрополог.
CHARALAN ALEXANDROV
is a Bulgarian
Завършил е славянска филология в Софийския
anthropologist. He graduated in Slavonic Studies at
университет. Защитава дипломна работа за
the University of Sofia. His diploma thesis was on the
междуетническите връзки в районите със смесено
interethnic relations in the regions with population of
население в България. От 1991 до 1996 г. учи в Нов
mixed descent in Bulgaria. In the period 1991–96 he
български университет, департамент по
studied at the New Bulgarian University, Behavioural
поведенчески науки, преминава курсове на
Science Department, taking courses in social activity
обучение по социална дейност и педагогическа
and educational psychology. Received a PhD in
психология. Получава докторска степен по
anthropology at the Institute of Folklore and
антропология към Института по фолклор и
Anthropology, Bulgarian Academy of Sciences. In the
антропология на БАН. Между 1994 и 1999 г. специализира в
period 1994–99 he attended postgraduate courses at different
различни университети в Канада, Словакия,
universities in Canada, Slovakia, the UK, Hungary and Russia. At
Великобритания, Унгария и Русия. Понастоящем е
present he teaches at the New Bulgarian University, Sofia,
преподавател в Нов български университет. Работи
working on his doctoral thesis: “Identity, continuity and change:
върху докторска дисертация на тема “Идентичност,
the dynamics of reconstructing the organizational culture of an
приемственост и промяна – динамизъм на
educational institution” at the University of West of England,
реорганизацията на организационната култура в
Bristol, UK.
образователните заведения” в Западноанглийския
Member of the Institute of Human Relations and of the Open
университет, Бристол, Великобритания.
Society Institute Sofia Board of Trustees.
Член е на Института за взаимоотношения между хората
и на настоятелството на Институт "Отворено
общество" – София.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33

Похожие:

Национален филмов център iconНа Чешкия център – общо място за театър
Документация” на Театралния институт Прага за помощта и съдействието, които ни оказа при съставянето на този брой. 
Национален филмов център iconСвятое крещение и просвещение великой руси
...
Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница