Національна  академія  наук  україни 
PDF просмотр
НазваниеНаціональна  академія  наук  україни 
страница1/141
Дата конвертации02.10.2012
Размер9.67 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   141

НАЦІОНАЛЬНА  АКАДЕМІЯ  НАУК  УКРАЇНИ 
ІНСТИТУТ  ЯДЕРНИХ  ДОСЛІДЖЕНЬ 
 
 
 
 
 
 
 
ЩОРІЧНИК  -  2007 
 
 
ANNUAL  REPORT  -  2007 
 
INSTITUTE  FOR  NUCLEAR  RESEARCH 
NATIONAL  ACADEMY  OF  SCIENCES  OF  UKRAINE 
 
 
 
 

НАЦІОНАЛЬНА  АКАДЕМІЯ  НАУК  УКРАЇНИ 
ІНСТИТУТ  ЯДЕРНИХ  ДОСЛІДЖЕНЬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЩОРІЧНИК  -  2007 
 
 
ANNUAL  REPORT  -  2007 
 
INSTITUTE  FOR  NUCLEAR  RESEARCH 
NATIONAL  ACADEMY  OF  SCIENCES  OF  UKRAINE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Київ - 2008 
 

У  Щорічнику  подається  інформація  про  фун-
Аnnual report contains information on the 
даментальні,  науково-технічні  та  прикладні  ро-
fundamental, scientific and applied investigations 
боти,  що  виконувались  в  Інституті  ядерних  до-
carried out in the Institute for Nuclear Research of 
сліджень  НАН  України  в 2007 р.  До  Щорічника  the National Academy of Sciences of Ukraine in the 
увійшли  анотації  робіт  за  напрямками:  ядерна  year 2007. The report contains abstracts of research 
фізика,  атомна  енергетика,  радіаційна  фізика  та  works in the fields of nuclear physics, atomic 
радіаційне  матеріалознавство,  фізика  плазми,  energy, radiation physics and radiation material 
радіоекологія  та  радіобіологія;  наводиться  пере-
science, physics of plasma, radiation ecology and 
лік  структурних  підрозділів  інституту,  список  biology. Besides, the characteristics of the institute 
публікацій  у  реферованих  журналах,  доповідей  departments and experimentall installations, the list 
співробітників інституту на міжнародних конфе-
of publications in the refereed journals, the talks at 
ренціях,  надається  інформація  про  конференції,  International conferences, the information on the 
наради, проведені інститутом у 2007 р., дані про  conferences and workshops, held by the institute in 
міжнародне співробітництво інституту.  
2007, and international co-operation are given. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директор ІЯД НАН України 
Director of the Institute for Nuclear Research 
І.М. Вишневський 
I. M. Vyshnevskyi 
 
 
 
 
Редакційна колегія: 
Editorial board: 
Ф.О. Іванюк (голова), С.М. Федоткін (заступник 
F.O. Ivanyuk (head), S.M. Fedotkin (deputy), 
голови), В.В. Осташко, О.С. Юрченко, Г.В. Вер-
V.V. Ostashko, O.S. Yurchenko, G.A. Vertsimakha, 
цимаха, В.В. Луценко, Н.Є. Зарубіна, О.Д. Григо-
V.V. Lutsenko, N.E. Zarubina, O.D. Grygorenko, 
ренко, Л.М.Троян 
L.M. Troyan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Друкується за постановою вченої ради інституту 
©  Інститут ядерних досліджень НАН України, 2008 
 
 
Інститут ядерних досліджень НАН України 
Institute for Nuclear Research 
Проспект Науки, 47, м. Київ, 03680  
National Academy of Sciences of Ukraine 
Тел.: (380-44)  525-23-49; 
Prospekt Nauky, 47, Kyiv, 03680, Ukraine 
Факс: (380-44) 525-44-63; 
Tel.: (380-44)  525-23-49 
E-mail: kinr@kinr.kiev.ua 
Fax: (380-44) 525-4463 
 
E-mail: kinr@kinr.kiev.ua 
 Передмова 
 
 

У 2007 р.  в  Інституті  ядерних  досліджень   
НАН  України  продовжувалось  виконання  фун-
даментальних, науково-технічних та прикладних 
робіт  за  основними  напрямками  діяльності  ін-
ституту,  що  включають:  ядерну  фізику,  атомну 
енергетику,  радіаційну  фізику  та  радіаційне  ма-
теріалознавство, фізику плазми, радіоекологію та 
радіобіологію.  Анотації  основних  результатів, 
одержаних у 2007 р., подано в цьому щорічнику.  
У дослідженнях з ядерної фізики значна увага 
приділялась  розвитку  макроскопічної  теорії  ко-
лективних процесів і ефектів у ядерних системах, 
вивченню реакцій з ядрами різної конфігурації та 
їх  особливостям  при  припорогових  енергіях,  гі-
гантським  резонансом  в  ядрах  та  ін.  Проведено 
серію  експериментальних  робіт,  куди  ввійшли   
дослідження  малонуклонних  систем,  поділу  них  досліджень  Національної  Академії  наук 
ядер,  збудження  ізомерних  станів,  ядерно-атом-
України, цільової програми наукових досліджень 
них ефектів, подвійного бета-розпаду.  
“Фундаментальні  проблеми  в  фізиці  елементар-
Значні  зусилля  вчених  інституту  спрямовані  них  частинок,  ядерній  фізиці  та  ядерній  енерге-
на  розвиток  атомної  енергетики  країни.  У 2007  тиці”, „Державної  програми  фундаментальних  і 
році  було  розроблено  новий  підхід  до  дослі-
прикладних  досліджень  з  проблеми  використан-
дження  авто-хвильових  реакторів  поділу,  дослі-
ня  ядерних  матеріалів  та  ядерних  і  радіаційних 
джуються  підкритичні системи, проведено  моні-
технологій  у  сфері  розвитку  галузей  економіки 
торинг нейтронних потоків діючих енергетичних  на 2004 – 2010 рр”. 
реакторах  України.  За  програмою  “зразків-
В  інституті  виконувалась  низка  робіт  на  гос-
свідків”  досліджено  стан  корпусів  деяких  реак-
подарчо-договірних  умовах,  у  першу  чергу,  з 
торів і здійснено прогноз терміну ресурсу. 
атомними  електростанціями  України,  іншими 
У  щорічнику  наводяться  анотації  досліджень  міністерствами  і  відомствами,  а  також  цільові 
в  області  традиційної  фізики  плазми  та  термо-
програми  за  контрактами  з  Міжнародним  агент-
ядерного  синтезу,  а  також  з  радіоекології  та  ра-
ством  з  атомної  енергії,  Українським  науково-
діобіології, що тісно пов’язані з післячорнобиль-
технічним  центром,  Європейським  центром   
ськими проблемами.  
ядерних  досліджень  та  в  кооперації  з  іншими 
Серед значних вдосконалень ядерно-фізичних  науковими центрами Європи, Азії та США.  
установок  необхідно  відзначити  завершення 
Більш детальна інформація про найважливіші 
створення  нової  сучасної  системи  управління  і  наукові  здобутки  співробітників  інституту  наво-
захисту ядерного реактора інституту. 
диться  в  даному  щорічнику.  Сподіваюсь,  що 
Дослідницькі роботи в інституті виконувались  читачі зможуть знайти в ньому цікаву та корисну 
у рамках Програми фундаментальних і приклад- 
для себе інформацію. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директор Інституту ядерних досліджень НАН України 
 
академік НАН України 
І. М. Вишневський 
 
 
 
Повний текст Щорічника розміщено на веб-сторінці http://www.kinr.kiev.ua/Annual_report/report07.pdf 
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   141

Похожие:

Національна  академія  наук  україни  iconНаціональна академія наук україни інститут держави І права ім. В. М. Корецького на правах рукопису Стефанчук Руслан Олексійович
Академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки І техніки України
Національна  академія  наук  україни  iconНаціональна  академія наук україни
Автографи на книжках з колекції рідкісних  видань Національної бібліотеки України 
Національна  академія  наук  україни  icon  національна академія наук україни 
Конференція  «Лашкарьовські  читання»  проводиться  для  молодих  вчених  України  з  метою 
Національна  академія  наук  україни  iconКиїв національна академія наук україни національний науково-природничий музей національної академії наук україни українське герпетологічне товариство інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена нану матеріали першої конференції

Національна  академія  наук  україни  iconНаціональна академія наук україни

Національна  академія  наук  україни  iconВ ы х о д и т   4   р а з а   в   г о д Киев Національна Академія медичних наук України Міністерство охорони здоров’я України Наукове медичне товариство геронтологів І геріатрів України
Государственное учреждение “Институт геронтологии им. Д. Ф. Чеботарева намн украины”
Національна  академія  наук  україни  iconНаціональна академія наук україни  інститут історії україни 
А 69           Анотований  покажчик  дисертацій,  захищених  у  спеціалізованій  вченій  раді  Інституту 
Національна  академія  наук  україни  iconНаціональна академія наук україни
Софійського собору в ХІ ст.  
Національна  академія  наук  україни  iconНаціональна академія наук україни
Из наблюдений над текстом Киевской летописи  по Ипатьевскому списку 
Національна  академія  наук  україни  iconНаціональна академія наук україни інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного 
Любінська Л. Г.,  кагало О. О.,  скібіцька Н. В.  Національний  природний  парк   Подільські 
Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница